Loading...
Audyt językowy 2017-09-08T17:41:44+00:00

Audyt językowy to nowoczesne narzędzie pozwalające między innymi:

  • efektywnie zarządzać funduszami przeznaczonymi na szkolenia językowe
  • zweryfikować stan wiedzy z zakresu języka obcego u pracowników
  • podnieść wydajność prowadzonych szkoleń
  • ocenić realne potrzeby firmy lub jej poszczególnych działów w zakresie znajomości języków obcych

Audyt rozpoczynamy od zebrania informacji o stanowiskach, konkretnych zadaniach, które są, lub powinny być, wykonywane w języku obcym. Analizujemy dokumenty, korespondencję, bazy, rozmawiamy z pracownikami. Następnie przystępujemy do testowania znajomości języka. Weryfikacja obejmuje test pisemny i ustny z języka ogólnego i/lub specjalistycznego. Końcowym etapem pracy naszych metodyków jest wystawienie szczegółowego raportu.

Przebieg audytu:

Wyniki audytu językowego można wykorzystać do celów:

  • szkoleniowych: podczas typowania pracowników do szkolenia, do określania potrzeb programowych, przy wytyczaniu ścieżki rozwoju językowego pracowników;

  • reorganizacyjnych: przy zmianie zakresu obowiązków, podczas typowania pracowników do awansu, jako jedno z kryteriów przy redukcji zatrudnienia, w tworzeniu nowych etatów;

  • kadrowych: w procesach rekrutacyjnych, przy zatrudnianiu nowych pracowników
  • słownikowych: tworzenie terminologicznych baz danych

Badanie to może mieć różny cel, w zależności od celu wyróżnić możemy:

checkmarkAudyt Rekrutacyjny

Wnikliwe sprawdzenie znajomości języka obcego, deklarowanej przez kandydata do pracy w dokumentach aplikacyjnych.

Audyt Potrzeb Językowych

Szczegółowa analiza potrzeb językowych słuchaczy, oparta na ich dotychczasowym poziomie znajomości języka oraz ewentualna korekta programu nauczania.

checkmarkAudyt Stylu i Poprawności Językowej

Ewaluacja tekstów opracowywanych przez pracownika pod kątem ich poprawności i skuteczności.

checkmarkAudyt Koherencji i Czytelności Dokumentów

Badanie spójności i jasności dokumentów sporządzanych przez pracownika.

checkmarkAudyt Ewaluacyjny

Analiza postępów pracownika po ukończonym szkoleniu, ma na celu ułatwienie pracodawcy podjęcie decyzji o dalszym szkoleniu pracownika. Testy monitorujące umożliwiają zbadanie postępów językowych poszczególnych pracowników.

Uzyskane dane z audytu przedstawiane są pracodawcy w formie pisemnych raportów.  Dzięki raportom pracodawca otrzymuje informację, w których podwładnych warto dalej inwestować. Uzyskuje w ten sposób doskonałe narzędzie pomagające decydować o dalszym rozdysponowaniu środków przeznaczonych na szkolenia językowe.

Powyższy podział ma charakter orientacyjny, a zaproponowane analizy mogą się różnić przebiegiem i szczegółowością w zależności od środowiska, w którym są przeprowadzane. Każdy audyt ma charakter zindywidualizowany i przygotowywany jest w ścisłej współpracy z Klientem.

Skontaktuj się z nami, dostosujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb!

KONTAKT